logo

ศูนย์บริการรับแจ้งคำร้อง
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ตรวจสอบคำร้องออนไลน์
ONE STOP SERVICE

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์: 053-024198-9 โทรสาร: ต่อ 18
Email: saraban@trtsao.go.th
Website: www.trtsao.go.th

OSS Admin